Werkwijze artikel 29 Wet op de omzetbelasting eenduidig bepaald

In het kader van Schuldhulpverlening aan Ondernemers was er steeds sprake van verschillende werkwijzen waar het gaat om de bepalingen in artikel 29, Wet op de omzetbelasting (Wet OB). Zowel NVVK-leden als de Belastingdienst hanteerden verschillende methoden bij het vragen van teruggaaf voor te veel afgedragen omzetbelasting en bij de aangifte van de debiteur. Met de Belastingdienst is hiertoe overleg gevoerd.

De afspraak is dat in het vervolg een eenduidige systematiek zal worden aangehouden. De Belastingdienst heeft aangegeven voortaan deze werkwijze te hanteren:
Crediteuren kunnen voor te veel afgedragen omzetbelasting een teruggaaf vragen op grond van art 29, lid 1, Wet op de omzetbelasting. Daarbij dienen zij de getekende schuldregelingsovereenkomst én het betalingsvoorstel te overleggen waaruit blijkt welk percentage zij van hun vordering betaald krijgen. Indien het een prognosevoorstel is, waarbij pas na 36 maanden met zekerheid vastgesteld kan worden wat er werkelijk wordt uitbetaald, kunnen de crediteuren de teruggaaf pas na 36 maanden aanvragen. Dan is immers het uitkeringspercentage pas vastgesteld en kan de inspecteur de teruggave verlenen.

De debiteur moet bij het tekenen van de schuldregelingsovereenkomst aangifte doen op basis van art 29, lid 2. Indien het een spaarsanering betreft, waarbij het percentage pas na 36 maanden met zekerheid vastgesteld kan worden, moet de aangifte worden ingediend zodra het percentage (met zekerheid) is vastgesteld. Aangifte moet worden gedaan voor het volledige bedrag waarvoor ten onrechte vooraftrek is genoten. (Let op: De inspecteur legt vervolgens een aanslag op voor het volledige bedrag waarover onterechte vooraftrek is genoten).

Aan de Belastingdienst kan separaat een saneringsvoorstel worden gedaan ten aanzien van de aanslag (in ieder geval als preferente vordering tegen dubbel saneringspercentage). De ontvanger zal binnen de kaders van wet- en regelgeving op dat voorstel beslissen.

Gepubliceerd door de NVVK op 2 augustus 2016

This is Sliced Diazo Plone Theme