Krediet, voor zelfstandigen, van de overheid

Als zelfstandig ondernemer bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzieningen om periodes te overbruggen waarin het minder goed gaat met uw onderneming dan gehoopt. Toch kan het gebeuren dat uw onderneming (tijdelijk) in financiële problemen verkeert. Uw gemeente kan u dan onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële steun bieden op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

 

Wat is het Bbz?

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen(Bbz) is een regeling voor zelfstandigen in

financiële nood. Met de Bbz-regeling kan financiële ondersteuning worden gegeven in

verschillende vormen voor verschillende groepen zelfstandigen. De gemeente is

verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en beoordeelt of steun per individueel

geval noodzakelijk is.

 

Wie kunnen in aanmerking komen voor het Bbz krediet?

De regeling is er voor starters vanuit een uitkering, gevestigde zelfstandigen met een levensvatbare onderneming, oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbare onderneming en zelfstandigen die hun onderneming willen beëindigen.

 

Welke algemene voorwaarden gelden er?

Als u aanspraak wilt maken op de financiële steun vanuit het Bbz dient u eerst te voldoen

aan een aantal algemene voorwaarden, te weten:

· U bent tussen de 18 en 65 jaar.

· U werkt als zelfstandige voor minimaal 1225 uur per jaar (ca. 3 dagen per week).

· U woont in Nederland en uw onderneming is in Nederland gevestigd.

· U beschikt over alle vereiste papieren en vergunningen die nodig zijn voor de

uitoefening van uw onderneming.

· Hulp via een andere weg, bijvoorbeeld een bank, is niet meer mogelijk;

· Uw (gezins)inkomen dreigt onder het sociaal minimumniveau te komen en u

heeft geen vermogen waar u over kunt beschikken.

 

Waarvoor kan ik precies in aanmerking komen?

Voor u als zelfstandig ondernemer bestaan verschillende mogelijkheden op financiële

steun, waarbij de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

1. Startende ondernemer

Als startende ondernemer kunt u, indien uw inkomen uit de eigen onderneming beneden

het bijstandsniveau ligt, gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op

aanvullende inkomensondersteuning. De uitkering is in principe een renteloze lening

waarbij de gemeente bepaalt of u een deel van de lening moet terug betalen. Daarnaast

kan er een bedrijfskapitaal worden verleend van maximaal € 33.366. Dit wordt gezien als

een rentedragende lening (8%) die u in principe binnen 10 jaar moet terug betalen. Om

voor deze ondersteuningsmogelijkheden in aanmerking te komen, dient uw bedrijf wel

levensvatbaar te zijn. Dit betekent dat de inkomsten uit het bedrijf genoeg zijn voor de

ondernemer om zijn of haar gezin te onderhouden en om het bedrijf in stand te houden.

2. Gevestigde zelfstandige

Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun

levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een periodieke uitkering ontvangen als

renteloze lening. Het Bbz vult uw inkomen dan aan tot de bijstandsnorm. De uitkering duurt

twaalf maanden en kan worden verlengd met maximaal 24 maanden. Als het voortbestaan

van uw bedrijf in gevaar komt, kan het zijn dat u aanspraak kunt maken op een

bedrijfskapitaal tot maximaal €.181.234. Het betreft een rentedragende lening (8%) die u in

beginsel binnen tien jaar moet terug betalen. Om voor deze ondersteuningsmogelijkheden

in aanmerking te komen, moet uw bedrijf wel levensvatbaar zijn.

 

3. Oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf

Bent u 55 jaar of ouder en minstens tien jaar werkzaam als zelfstandige, dan kunt u in

aanmerking komen voor aanvulling op het inkomen via een periodieke uitkering tot het

bijstandsniveau of het verlenen van bedrijfskapitaal. Uw bedrijf hoeft dan niet levensvatbaar

te zijn, maar u moet wel een bruto-inkomen uit uw bedrijf hebben van minimaal € 7.198. Tot

de leeftijd van 65 jaar kunt u op deze ondersteuningsmogelijkheid aanspraak maken. Een

bedrijfskapitaal kunt u ontvangen tot maximaal € 9.062.

 

4. Zelfstandige die zijn of haar bedrijf wil beëindigen

Als u moet stoppen met uw bedrijf omdat deze niet meer levensvatbaar is, kunt u alleen in

aanmerking komen voor een aanvullende periodieke uitkering tot de bijstandsnorm.

Daarmee kunt u er voor zorgen dat de bedrijfsbeëindiging soepel verloopt. De maximale

duur van een uitkering is 12 maanden en kan eventueel worden verlengd met eveneens 12

maanden. Het betreft hier een renteloze lening. Bent u 55 jaar of ouder, dan heeft u

mogelijk recht op een IOAZ-uitkering.

 

Let op!

De hoogte en de vorm van de financiële steun verschillen per individueel geval en is

afhankelijk van uw vermogens- en inkomenspositie. Het vermogen waar u redelijkerwijs

over kunt beschikken, moet u eerst aanwenden voordat u een beroep kunt doen op het

Bbz.

 

Waar vraag ik financiële steun aan?

Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw gemeente. In de meeste gevallen

is dat bij de afdeling sociale zaken of werk en inkomen, maar er zijn ook gemeenten met

een speciaal ondernemers- of zelfstandigenloket of een bureau zelfstandigen.

This is Sliced Diazo Plone Theme